Više od 6000 uspešno napravljenih online prodavnica, poslednji put ažurirano 1 Septembra 2020

Opšti uslovi korišćenja Gombashop-a

 

Podaci o firmi

Ime firme: B2B TEAM DOO BEOGRAD-VRAČAR

Adresa: Šumatovačka 40, 11000 Beograd Vračar, Srbija

Šifra delatnosti: 6201

Matični broj: 21632031

Poreski broj: 112234088

Web adresa: www.gombashop.rs

Telefon: 011/770-20-68

Kontakt e-mail: info@gombashop.rs

  

Opšti uslovi korišćenja Gombashop-a

 

Dobro došli na Gombashop, internet portal koji Vam omogućava da samostalno napravite internet prodavnicu.

Predstavljamo Vam ove Uslove korišćenja koje bi trebalo da pročitate i razumete pre nego što se odlučite za korišćenje proizvoda.

Gombashop portal možete pristupiti ukoliko ste potvrdili da ste u potpunosti saglasni sa ovim Uslovima i pravilima korišćenja, kao i drugim opštim aktima koji uređuju pojedine oblasti u vezi sa funkcionisanjem Gombashop portala.

 

USLOVI I PRAVILA KORIŠĆENJA

 

(Datum poslednje izmene: 14.3.2020.)

Ova Pravila i uslovi imaju svojstvo Ugovora između:

 

 1. B2B TEAM DOO BEOGRAD-VRAČAR, Šumatovačka 40, matični broj: 21632031, koje zastupa Pavle Damjanović, direktor(u daljem tekstu: “Gombashop“)

i

 1. Svakog pojedinačnog korisnika Gombashop internet portala (u daljem tekstu: “Korisnik usluga“)

U daljem tekstu Gombashop i Korisnik usluga su zajedno označeni kao Ugovorne strane, ili pojedinačno kao Ugovorna strana.

Dobrovoljnim korišćenjem bilo kog segmenta Gombashop portala na bilo koji način, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa tekstom ovih Pravila i uslova korišćenja (Ugovora). Ugovor se zaključuje na srpskom jeziku.

Dobrovoljnim korišćenjem bilo kog segmenta Gombashop portala na bilo koji način, vi ste saglasni sa ovim Uslovima i parvilima korišćenja zajedno sa Politikom o privatnosti i drugim opštim aktima, koji zajedno predstavljaju ceo Ugovor između vas i Gombashop-a i zamenjuju sve prethodne sporazume (pisane ili usmene), uključujući prethodne verzije Uslova i pravila korišćenja usluge.

Ukoliko se ne slažete sa ovim Uslovima i pravilima korišćenja usluge, ne bi trebalo koristiti Gombashop platformu. Kršenje ovde navedenih uslova imaće za posledicu ukidanje vašeg naloga. Pitanja o Uslovima i pravilima korišćenja požete postaviti na info@gombashop.rs.

 

 1. OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Gombashop se obavezuje da će Korisnicima usluga pružati usluge definisane ovim Pravilima i uslovima korišćenja, na način i sa ograničenjima opisanim u ovim Pravilima i uslovima korišćenja, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Korisnik usluga se obavezuje da će prilikom korišćenja Gombashop platforme u svemu poštovati ova Pravila i uslove korišćenja, kao i da će sve svoje aktivnosti u potpunosti usaglasiti sa pozitivno pravnim propisima Republike Srbije.

Ugovorne strane su saglasne da je zarad ispunjenja navedenih obaveza neophodno da Gombashop prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke Korisnika usluga u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i aktima Gombashop koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti.

Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Obaveštenjem o obradi podataka i Politikom privatnosti, kao i drugim opštim aktima Gombashop-a koji uređuju oblast zaštite podataka o ličnosti, te daje izričiti pristanak za prikupljanje i obradu podataka neophodnih za ispunjenje navedenih obaveza od strane Gombashop-a.

 

 1. KORIŠĆENJE GOMBASHOP PLATFORME

Gombashop platforma predstavlja softversko rešenje dostupno za korišćenje putem interneta, a posebno namenjeno za oglašavanje proizvoda Korisnika usluga (slika, opis, cena...), poručivanje proizvoda od strane krajnjih korisnka radi isporuke na adresu i naplatu putem kreditnih kartica, bankarskim transferom ili naplatom po preuzimanju robe.
Da bi se softver koristio neophodna je registracija Korisnika platforme. Prilikom registracije od Korisnika platforme zahteva se unošenje naziva korisničkog naloga, e-mail adrese i sopstvene lozinke koju će koristiti za pristup (logovanje) svom korisničkom nalogu, broj telefona, adresa/sedište i grad/mesto. Može postojati samo jedan korisnički nalog sa jedinstvenom e-mail adresom. Nakon izvršene registracije, korisnik dobija e-mail od Gombashop sa potvrdom o  izvršenoj registraciji.

Registracijom Korisnika smatra se da je Ugovor između Gombashop-a i Korisnika usluga zaključen.


Registrovan i ulogovan korisnik dobija na korišćenje posebno kreiranu internet stranicu kao i pristup internet administrativnom panelu za ažuriranje internet stranice.

U okviru administrativnog panela korisnik platforme može samostalno postavljati slike, opise i cene proizvoda koje želi da postanu vidljivi na njegovom korisničkom nalogu, upravljati domenima, imati uvid u statistike, izveštaje, račune.

Gombashop platforma omogućava Krajnjim korisnicima da javno posete internet stanicu Korisnika platforme i izaberu proizvode koje žele da kupe sa ciljem da im se isporuče na kućnu adresu.
Krajnji korisnik platforme može anonimno istraživati ponudu Koriniska usluge, ali ukoliko se odluči da kupi neki od ponudjenih proizvoda neophodna je da unese svoje lične podatke i to: ime, prezime, email adresu, telefon, adresu stanovanja, grad/mesto, džavu. Svi ovi podaci su neopodni kako bi se kosirniku isporučio poručeni proizvod i kako bi se kontaktirao u slučaju da je to potrebno.

Plaćanje za proizvode koje je oglasio korisnik platforme vrši se na više načina: plaćanje pouzećem, plaćanjem opštom uplatnicom, putem ebanking-a ili putem platne kartice.

Korisnik platforme je odgovoran za korišćenje Gombashop platforme na privatan i siguran način. Gombashop nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak usled neovlašćenog pristupa Korisničkom nalogu koji je rezultat vaših akcija, kao što je npr. neodjavljivanje sa naloga ili deljenje lozinke za pristup korisničkom nalogu sa drugim licima itd.

 

 1. OGRANIČENJA PRILIKOM KORIŠĆENJA GOMBASHOP PORTALA

Korisnici platforme su saglasni da će prilikom korišćenja Gombashop platforme poštovati sledeća ograničenja i pravila:


- Nije dozvoljeno korišćenje Gombashop platforme za bilo kakvu nezakonitu aktivnost ili za kršenje bilo kog propisa Republike Srbije.

- Nije dozvoljeno oglašavati proizvode koji su na bilo koji način u suprotnosti sa odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije.

- Nije dozvoljeno oglašavanje i/ili prodaja robe i usluga čiji je promet zabranjen

- Nije dozvoljeno oglašavanje i/ili prodaja robe i usluga za čiji promet je potrebna posebna dozvola/odobrenje/saglasnost ili sl.

- Nije dozvoljeno postavljati oglase koji sadrže neistine i laži, koji mogu dovesti bilo koga u zabludu, koji vređaju bilo koga, bilo kome nanose štetu, te koriste bilo čiju lakovernost.

- Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje lekova.

- Nije dozvoljeno postavljati sledeće proizvode: piratske kopije proizvoda, digitalna distribucija i nabavka igara i drugih virtualnih dobara (kriptovalute i sl.), pirotehnička sredstva, medicinski ili medicinsko-alternativni postupci i metode, nadrilekarstvo, opojne droge, oružje i municija, (uključujući kopije), startne pištolje i vazdušno oružje, duvan i duvanski proizvodi (uključujući i elektronske cigarete) i njihovo konzumiranje, te alkoholna pića (sem piva i vina) i njihovo konzumiranje, kao i bilo koju drugu robu i usluge za koju su propisima Republike Srbije uređena posebna pravila i ograničenja u pogledu prometa i oglašavanja

- Fizičkim licima nije dozvoljeno prodaja novih stvari, osim fizičkim licima definisanim u članu 25. Zakona o trgovini (poljoprivrednici, registrovani u skladu sa propisima kojima se uređuje poljoprivreda; lica koja vrše prodaju ulovljene divljači, ribe, gljiva, divlje flore i faune, i ostalih šumskih plodova, u skladu sa posebnim propisima o lovu, ribljem fondu, veterini, zaštiti prirode i šumama; fizička lica koja u vidu zanimanja obavljaju delatnost slobodne profesije uređenu posebnim propisima).

 

 1. OBAVEZE KORISNIKA GOMBASHOP PLATFORME

Korisnici platforme će koristiti Gombashop platformu samo i isključivo u svrhu oglašavanja proizvoda sa kojima raspolaže i omogućavanju krajnjim korisnicima da poruče i plate proizvode.

Ukoliko je korisnik platforme fizičko lice onda proizvodi koji se mogu naći na Gombashop platformi i koji se prodaju ne smeju biti novi, jer je za trgovnu potpuno novim stvarima neophodna registracija pravnog lica ili preduzetnika ("svojstvo trgovca" po Zakonu o trgovini Republike Srbije).

Korisnik platforme koji je registrovano pravno lice ili preduzetnik može prodavati nove proizvode putem korisničkog naloga na Gombashop platformi u skladu sa zakonom i drugim pravnim propisima.

Korisnik platforme je u obavezi da obezbedi sva autorska i druga prava po pitanju proizvoda (slika, opis, pravo distribucije) koje će postaviti u okviru korisničkog naloga.

Korisnik je u obavezi da posluje u skladu sa pozitivno pravnim propisima Republike Srbije.

Korisnik platforme je za svaku prodaju ostvarenu putem Gombashop portala dužan da kupcu izda račun u fizičkom ili elektronskom obliku u skladu sa pozitivnim pravnim propisima Republike Srbije.

 

 1. NAKNADA ZA KORIŠĆENJE GOMBASHOP PLATFORME

Korišćenje Gombashop platforma za sve nove korisnike je besplatno za prvih 14 dana korišćenja (bespaltan probni period) dok su za nastavak korišćenja predviđena tri plana pretplate. Nakon isteka besplatnog probnog perioda od 14 dana, korisnički nalog za koji nije izabran neki od ponuđenih planova pretplate za dalje korišćenje, biće ukinut i obrisan.
Korisnik koji je za svoj Korisnički nalog izabrao i aktivirao neki od ponuđenih planova pretplate za dalje korišćenje, na email adresu koju je naveo prilikom aktiviranja naloga će dobiti predračun uz precizne instrukcije za plaćanje.

Rok za plaćanje predračuna iznosi 10 dana od dana dostavljanja i u tom periodu će Korinisčki nalog kojem je istekao besplatan promo period biti aktivan. Ukoliko Korisnik platforme ne izvrši uplatu nakon 10 dana od datuma izdavanja predračuna, korisnički nalog će biti ukinut.

Za svaki korisnički nalog koji je u testnom probnom periodu može se izabrati neki od ponuđenih planova pretplate za dalje korišćenje u bilo kom trenutku trajanja besplatnog probnog perioda.
U tom slučaju izbor nekog od ponuđenih planova pretplate za dalje korišćenje neće prekinuti trajanje besplatnog probnog perioda.

Naknada za korišćenje Korisničkog naloga naplaćuje se unapred. Po isteku perioda za koji je plaćena usluga, korisnik usluge će dobiti novi predračun za naredni period. (Radi pojašnjenja: ukoliko je korisnik izabrao mesečno plaćanje, onda će predračune dobijati na mesečnom nivou. Ukoliko je izabrao tromesečno plaćanje onda će svaka na svaka tri meseca dobiti predračun za plaćanje usluge za naredna tri meseca u celosti).

Samo u slučaju obračuna prvog perioda nakon aktivacije, korisniku će se obračunati i period od datuma isteka besplatnog promo perioda do kraja meseca (mesečni iznos srazmerno podeljen sa brojem preostalih dana). Na ovaj iznos će se dodati i cena za period pretplate koji je korisnik izabrao.

Ukoliko Korisnik usluge ne izvrši plaćanje na vreme, Gombashop će obavestiti Korisnika o nastalim potraživanjima i obustaviti pružanje usluge ukoliko Korisnik odbije da plati dalje korišćenje i u naknadno ostavljenom roku od 3 dana od dana slanja obaveštenja.

Svi iznosi naknada istaknuti na internet stranici Gombashop-a su unapred određene i iskazane su zajedno sa pripadajućim PDV-om.

Naknade za prvi obračunski period korišćenja usluga obračunavaju se prema naknadama objavljenim u vreme zaključenja ugovora.

Nakon isteka perioda za koji je Korisnik usluga izvršio plaćanje naknade, predračun za naredni period korišćenja usluga Gombashop-a izdaje se u skladu sa naknadamo koje su važeće i objavljene u trenutku izdavanja predračuna.

Posebne napomene u vezi sa plaćanjem usluga:

 • Po izvršenom plaćanju, specifikacija plaćenog e-računa i njegov iznos se ne mogu menjati.
 • Posle izvršene naplate, nije moguće otkazati plaćanje izabranog računa i stornirati naplaćen iznos.
 • Korisnik sve reklamacije na izvršeno plaćanje e-računa može uputiti e-mail adresu info@gombashop.rs.
 • Gombashop se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za štetu koja može nastati Korisniku i/ili trećim licima usled neautorizovanog ili neovlašćenog korišćenja platne kartice odnosno bilo koje zloupotrebe iste (ukradene platne kartice, korišćenje platne kartice bez znanja vlasnika iste i dr.). U navedenom slučaju Gombashop neće izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava.
 • Gombashop nije odgovoran za prekid internet konekcije ili nedostupnost procesora platnih kartica.
 • Gombashop će, u skladu sa važećim zakonskim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Korisniku, kao i o podacima o izvršenom plaćanju e/računa. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom i biće dostupni samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Gombashop neće koristiti navedene podatke o Korisniku u cilju dostave reklamnih obaveštenja svojih i/ili trećih lica, osim u slučaju da je Korisnik dao svoju izričitu saglasnost za isto. Svi podaci o platnoj kartici se kriptovano razmenjuju direktno između Korisnika i servera Banke procesora platnih kartica, i njihovu sigurnost odnosno tajnost podataka garantuje i obezbeđuje Banka.
 • Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.
 • Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica.
 • Za realizaciju kupovine Platnim karticama procesor je Banka, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu Gombashop-a , pa samim tim Gombashop neće biti odgovoran za zloupotrebu istih.

 

 1. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Gombashop nije odgovoran za sadržaj koji Korisnik objavi, ako nije:

1) inicirao prenos takvog sadržaja;

2) izvršio odabir podataka ili dokumenata koji se prenose;

3) izuzeo ili izmenio podatke u sadržaju objave, poruke ili dokumenata;

4) odabrao primaoca prenosa.

Gombashop nije odgovoran za bilo koje akte pravne ili faktičke koje korisnik prouzrokuje bilo kojoj trećoj strani.

Gombashop nije odgovoran za tačnost podataka objavljenih od strane Korisnika.

Gombashop nije odgovoran za štetu koju korisnik prouzrokuje krajnjim korisnicima.

 

 1. KRŠENJE OVIH PRAVILA I USLOVA KORIŠĆENJA

Za bilo koje kršenje Pravila i uslova korišćenja, Politike privatnosti, drugih opštih akata, nepoštovanja ograničenja navedenih u ovom tekstu ili kršenje zakona i drugih propisa Republike Srbije od strane Korisnika platforme, moguće je izricanje opomene, odnosno privremena ili trajna blokada korisničkog naloga Korisnika platforme. Po pravilu, a u zavisnosti od težine i učestalosti kršenja, administracija Gombashop će najpre izreći meru opomene, a zatim doneti meru privremene ili trajne blokade korisničkog naloga. Korisnici platforme čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju pravo ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste platformu. Navedene mere se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja Pravila i uslova korišćenja, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete, sprečavanje krivičnog dela ili bilo kakvog rizičnog ponašanja koje nije u skladu sa zakonom i drugim propisima Republike Srbije, moralnim načelima i javnim poretkom.

 

 1. PROMENA PLATFORME

Gombashop zadržava pravo da u bilo kom trenutku, privremeno ili trajno, u celini ili delimično, modifikuje Gombashop platformu bez prethodnog upozorenja ili ograniči dostupnost sajta određenim licima ili geografskom području.

 1. IZMENE OVIH PRAVILA I USLOVA KORIŠĆENJA

Ova Pravila i uslovi korišćenja su podložni promenama. U slučaju značajnih izmena Gombashop zadržava pravo da od korisnika zatraži ponovno prihvatanje Pravila i uslova za korišćenje Gombashop platforme, te da uskrati pristup korisnicima platforme koji ne prihvate promenjena Pravila i uslove korišćenja. Ukoliko korisnik ne prihvati Nova Pravila i uslove korišćenja ili njihove izmene i dopune u roku od 7 dana od dana dostavljanja, Gombashop zadržava pravo da ukine korisnički nalog.

 1. OGRANIČENJE UPOTREBE

Da biste pristupili Gombashop platformi kao krajnji korisnik morate imati 18 ili više godina. Iako pojedinci mlađi od 18 godina mogu koristiti proizvode i usluge, oni to mogu učiniti samo uz saglasnost i pristanak roditelja ili staratelja pri čemu oni podležu ovim Pravilima i uslovima korišćenja.

 1. POMOĆ KORISNICIMA

Ukoliko Vam je potrebna pomoć u vezi Korisničkog naloga i imate pitanja u vezi Gombashop platforme ili ovih pravila i uslova korišćenja, možete nas kontaktirati putem telefona 060 88 17 195 ili pisati na email adresu: info@gombashop.rs

 

 1. Sudska nadležnost i primena prava RS

U slučaju spora proisteklog iz primene ovih Uslova i pravila korišćenja i u vezi sa kupovinom proizvoda na ovoj internet stranici ugovorne strane će nastojati rešiti spor mirnim putem. Ukoliko ugovorne strane ne reše spor mirnim putem, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu uz primenu prava Reublike Srbije.